Pozvánka na plenárnu schôdzu Uličného výboru občianskej EÚ výchovy

18. júna 2022, peter4, Nezaradené

Vážení spolueuroobyvatelia!

Týmto Vám oznamujeme, že dňa eurosvätého EuroDindy v Eurokaviarni na našom Námestí Eurokódexov (vchod zo strany Eurotrpaslíka) sa o 18:00 hodine uskutoční výročná schôdza Uličného výboru občianskej EÚ výchovy. Vaše pracovné a osobné povinnosti si včas zariaďte tak, aby nedošlo k absenciám.

Dôrazne upozorňujeme, aby ste si priniesli EuroQR kód na obvyklých nosičoch.

Programom bude najmä:

Voľba EuroKontrolóra a EuroZapisovateľa nášho UV oEÚv;

Schválenie programu;

Plnenie uznesení UV oEÚv za posledný rok;

Kontrola účastí prítomných na pravidelných školeniach občianskej EÚ výchovy dospelých všetkých legislatívne požadovaných stupňov;

Kontrola účastí maloletých detí prítomných na pravidelných školeniach občianskej EÚ výchovy maloletých všetkých legislatívne požadovaných stupňov; Správa o deťoch odoberaných na prevýchovu z dôvodu nezvládnutej rodičovskej EuroVýchovy.

Riešenie nedisciplíny nášho EuroDomovníka vo veci nevyvesenia Eurovlajky v deň vyhlásenia záverov XIII. zjazdu EuroMentalKripelPárty.

Riešenie vandalstva maloletých, kedy bol v objekte č.52 zničený polep EÚ na vchodových dverách bytovky.

Riešenie vandalstva v objekte č.54, kde bola odtrhnutá hlava EuroTrpaslíka portálu dverí výťahu.

Prijatie Rezolúcie, ktorou dôrazne odsúdime ignorantské a posmešné komentáre revizionistických poslancov k záverom XIII.zjazdu EuroMentalKripelPárty. (bude filmované EuroTV, preto sa u účastníkov Plenárnej schôdze žiada schválená Eurorovnošata, vylúčenie z filmovania počítané za absenciu na Plenárnej schôdzi).

Prednáška / školenie EuroUčiteľa z Centrálneho Slovenského EuroEduOkrsku o obsahu záverov XIII. zjazdu EuroMentalKripelPárty. Link na učebné materiály pod touto pozvánkou. Upozorňujeme, že po školení sa uskutoční online preskúšavanie (1.kolo), pričom výsledky sa budú započítavať do Vášho osobného celoeur´opskeho kreditu EuroMentalKripel občana. Závery XIII. zjazdu EuroMentalKripelPárty, v linku pod Pozvánkou, dôrazne dopručujeme vopred preštudovať a pripraviť si otázky.

Účasť povinná! Účasť bez riadne updatovaného či nefunkčného QR kódu s legislatívne požadovanými záznamami a poplatkami, a povinnými členskými známkami UV oEÚv , či neschopnosť ho preukázať z iných technických príčin na Vašej strane bude považovaná za neúčasť s prísnym záznamom do evidencie Uličného EuroEduDozorcu s príslušnými konzekvenciami!

S pozdravom S EÚ na večné časy a nikdy inak! Váš EuroDôverník.

https://www.facebook.com/watch/?v=471172944697428

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0060_CS.html